مداد العلما  افضل دماء الشهداثواب این طرح تقدیم به تمام علما و شهدا
باتشکر از آقای سعید تهرانی